Uw verhuizing

Uw verhuizing

U wenst van woning te veranderen

Aanvraag tot overplaatsing
Wanneer de woning van een huurder niet langer aangepast is aan zijn gezinssamenstelling, kan hij de overplaatsing naar een geschikte woning aanvragen. Deze bepaling is enkel van toepassing wanneer de huurder op zijn minst al twee jaar bij de maatschappij huurt en hij al zijn verplichtingen voortvloeiend uit het huurcontract heeft nageleefd met betrekking tot het respect voor de gehuurde ruimten en de regelmatige betaling van de huur en de kosten (artikel 8).
De maatschappij kan echter afwijken van de voorwaarden in de vorige alinea, meer bepaald als de aanvraag slaat op een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan die van de oorspronkelijke woning.
De maatschappij kan ook een overplaatsing naar een geschikte woning doorvoeren voor huurders die daar niet om gevraagd hebben, op voorwaarde dat niemand in het gezin als gehandicapte erkend wordt of 65 of ouder is.

Voorwaarden
Opdat een overplaatsingsaanvraag zou worden onderzocht: moet u op zijn minst al twee jaar in dezelfde woning wonen;
Het aantal slaapkamers waarop u wettelijk recht hebt, is gewijzigd. Dit kan afhangen van de samenstelling van het gezin en de leeftijd van de kinderen.
moet u aan al uw verplichtingen ten opzichte van de maatschappij voldaan hebben (betaling van de huur en de kosten, respect voor de gehuurde woning, …).

Stappen
Wanneer ze ontvankelijk wordt verklaard, zal uw aanvraag tot overplaatsing worden onderworpen aan een sociaal onderzoek en een technisch bezoek. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de genomen beslissing.

Wachttijd
Ook al proberen we de aanvragen snel te beantwoorden, toch kan de wachttijd oplopen omdat het lang kan duren voordat er een woning vrijkomt die aan uw situatie voldoet.

U verlaat de Anderlechtse Haard

De huurder kan op elk ogenblik een einde maken aan het huurcontract via een schriftelijke opzegging, die verplicht per aangetekende brief verstuurd moet worden.

De opzegperiode bedraagt 3 maanden en vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging aan de maatschappij kenbaar werd gemaakt. Bijvoorbeeld: u verstuurt uw opzeggingsbrief op 20 januari. De termijn van 3 maanden begint op 1 februari en u moet uw woning verlaten tegen 30 april.

Einde van het huurcontract
Ook als u uw woning niet opzegt, wordt het huurcontract beëindigd:

  • bij een gemotiveerde beslissing van de maatschappij (sluiting van uw woning voor renovatiewerkzaamheden, huurachterstand, gedragsproblemen, slechte bewoning, …) ;
  • Op het einde van de termijn als u een huurcontract hebt ondertekend van bepaalde duur, behalve indien uw huur verlengd is door de maatschappij na controle van de geldende wettelijke voorwaarden.

In geval van renovatie zal de maatschappij al het mogelijke doen om u een andere woning aan te bieden, met een transfer of overplaatsing naar een andere woning aangepast aan uw gezinssituatie;
  • wanneer u eigenaar wordt van een onroerend goed;
  • in geval van overlijden van de persoon die het huurcontract heeft ondertekend.