Uw rechten

Uw rechten

Betwistingen

Hebt u een vraag, bekommernis, zorg?
In het algemeen zijn wij de gesprekspartner voor al uw vragen.
Neem contact op met uw gebouwafgevaardigde.
Als ons antwoord u niet bevredigt, als u moeite hebt om bijkomende informatie te verkrijgen van de maatschappij of als u andere problemen met ons hebt, kunt u zich tot de BGHM richten.

Geschil

In dit deel vindt u informatie over de procedure die werd ingevoerd door de Brusselse Huisvestingcode (artikel 66) in geval van een geschil met een openbare huisvestingsmaatschappij.
Deze procedure omvat 2 fasen:
1. Klacht
2. Beroep (enkel en alleen als geen gevolg werd gegeven aan de klacht)

Klacht

Elke betrokken persoon kan bij de openbare vastgoedmaatschappij een schriftelijke klacht indienen in verband met de opdrachten van die laatste.
De klachtenprocedure wordt geregeld door artikel 66 van de Brusselse Huisvestingcode.
Om geldig te zijn en behandeld te kunnen worden, moet elke klacht per aangetekende zending worden betekend aan de lokale maatschappij, of aan de zetel van de lokale maatschappij worden overhandigd in ruil voor een ontvangstbewijs.
Elke klacht die niet aan deze vormvereisten voldoet, is onontvankelijk en kan niet behandeld worden.
De maatschappij geeft de klacht door aan de sociale afgevaardigde. Die laatste hoort beide partijen en kan een voorstel tot oplossing formuleren in het kader van een advies. De klager kan worden begeleid door een mandataris van zijn keuze. In dat geval moet de OVM daarvan op voorhand van op de hoogte worden gebracht.
Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht laat de maatschappij aan de klager weten of de klacht ontvankelijk is. Bij gebrek aan antwoord binnen deze termijn wordt de klacht als ontvankelijk beschouwd.
De Raad van bestuur van de maatschappij moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen over de klacht. Bij gebrek aan antwoord aan de klager binnen deze termijn wordt de klacht als ongegrond beschouwd.

Beroep

In sommige situaties kan de klager beroep aantekenen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij:
a) wanneer zijn klacht onontvankelijk wordt verklaard door de openbare vastgoedmaatschappij;
b) wanneer zijn klacht ongegrond wordt verklaard;
c) als hij van oordeel is dat hij geen bevredigend resultaat heeft verkregen (gedeeltelijke aanvaarding van de klacht);
d) wanneer de termijnen binnen dewelke de vastgoedmaatschappij een beslissing moest nemen verstreken zijn.

Het beroep moet per aangetekende brief worden betekend aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel, ter attentie van de Directeur-Generaal, of in ruil voor een ontvangstbewijs op hetzelfde adres worden overhandigd.

Dit beroep moet worden betekend binnen 30 dagen, te rekenen vanaf:
a) de kennisgeving van de beslissing van de openbare vastgoedmaatschappij (vanaf het moment dat de maatschappij de huurder informeert over haar beslissing binnen de voorgeschreven termijn);
b) bij gebrek aan kennisgeving van de beslissing binnen de toegestane termijn, vanaf het moment dat de aan de openbare vastgoedmaatschappij toegestane termijn om een beslissing te nemen verstreken is.
De Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij neemt een beslissing binnen 60 dagen en informeert de klager over de genomen beslissing. Bij gebrek aan een kennisgeving door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingmaatschappij binnen deze termijn, wordt het beroep als verworpen verklaard.