Uw plichten

Uw plichten

Een goed behoud van uw leefomgeving houdt in dat u als goede huisvader zorg draagt voor uw woning en de gemeenschappelijke ruimtes binnen en buiten. Bovendien bepaalt het huishoudelijk reglement een reeks plichten en rechten in verband met het gebruik van uw woning.
Het respect voor uw eigen rust en woonplaats hangt samen met het respect voor uw buren. Let dus altijd op het behoud van de netheid van de gemeenschappelijke ruimtes (liften, traphallen, overlopen), en respecteer de nachtrust van uw buren. Iedereen apprecieert de gezelligheid van menselijke interacties waarbij men beleefd blijft en aantoont vreedzaam te kunnen samenwonen.
Ter herinnering, uw veiligheid hangt ook af van uw bereidheid om alle vluchtwegen (trappen, gang, overloop) in geval van nood vrij te houden van allerlei voorwerpen zoals kinderwagens, fietsen, vuilnisbakken …

Als u sociale problemen ondervindt en u erover wenst te spreken met een van onze maatschappelijke werkers, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen – ze zijn er om u te helpen.
 

Samenwonen

Elke huurder moet alle personen van het gezin die onder hetzelfde dak wonen aangeven, ook al zijn ze niet op het adres gedomicilieerd. Aangezien de huur wordt berekend op basis van de inkomsten van de personen die de woning betrekken, is het belangrijk dat elk gezinslid gemeld wordt.
Wanneer de maatschappij vaststelt dat er fraude gepleegd is inzake de aangifte of met de samenstelling van het gezin, of dat bepaalde inkomsten uit het gezin niet aangegeven werden, kan zij op elk ogenblik de huurprijs verhogen tot de normale huurprijs van de woning, desgevallend vermeerderd met het maximumbedrag van de solidariteitsbijdrage. Deze verhoging is onmiddellijk van toepassing tot bij de volgende herziening. Zij kan eveneens worden toegepast voor elke periode gedurende dewelke een vermindering van de reële huurprijs onterecht verkregen werd. De huurder wordt met een ter post aangetekende brief ingelicht over elke verhoging van zijn reële huurprijs die krachtens deze paragraaf zou plaatsvinden. (artikel 19, §4)

Afval sorteren

Zoals u weet, is afval sorteren verplicht.
Door te sorteren kan een groot deel van het afval dat we dagelijks produceren gerecycleerd worden en verkleinen we onze impact op de planeet.
Net Brussel kan u bijstaan met meer informatie. www.netbrussel.be of 0800 981 81.

De Anderlechtse Haard heeft containerruimtes ingericht om het sorteren te vergemakkelijken op de volgende sites: Peterbos, Grondels en Albert I-Square.

Met het oog op betere informatieverlening over het sorteren maar ook om uw leefruimte aangenamer en proper te maken, heeft de Anderlechtse Haard twee netheidsmedewerkers in dienst genomen. U kunt altijd een beroep op hen doen als u vragen hebt over netheid, sorteren of grof huisvuil.

Op alle andere sites vragen we u, teneinde de leefruimte te verbeteren, om uw vuilnis de dag voor de ophaling buiten te zetten na 18.00 uur.
Om evidente redenen van netheid en veiligheid is het verboden uw vuilniszakken of gros huisvuil achter te laten op de overlopen, in de traphallen, aan de nooduitgangen …