U neemt uw intrek in een woning

U neemt uw intrek in een woning

Om de sleutels van uw woning te verkrijgen

De eerste stappen zijn:

  • De voorgestelde toegewezen woning aanvaarden.
  • De huurwaarborg betalen alsook de huur en de kosten voor de eerste maand.
  • Uw huurcontract en het huishoudelijk reglement ondertekenen.
  • De plaatsbeschrijving bij intrede bijwonen.

Uw huurcontract (te downloaden)

Wat is het?
Het contract definieert de rechten en plichten van de partijen. Het is de basis van het contract tussen uzelf en de Anderlechtse Haard. Het gaat om een typecontract voor sociale woningen, identiek in het hele Brussels Gewest. Sinds 1 januari 2013 ondertekenen nieuwe huurders een huurcontract van beperkte duur voor een termijn van negen jaar (met uitzondering van erkend mindervalide personen of 65- plussers) met een mogelijke verlenging van telkens drie jaar. Huurders die voor deze datum een huurcontract hebben ondertekend behouden een contract van onbepaalde duur bij een overstap.
Het contract kan niet worden overgeërfd of overgedragen.
Door het te ondertekenen verbindt u zich ertoe alle bepalingen ervan na te leven.
Bewaar het zorgvuldig gedurende de periode dat u de woning huurt.

Het document downloaden : Huurcontract

Lees het aandachtig en aarzel niet om ons vragen te stellen.

De huurwaarborg

De huurwaarborg, die overeenstemt met twee maanden huur (met een jaarlijks vastgelegd minimum- en maximumbedrag), wordt op een geblokkeerde rekening op uw naam geplaatst. De interesten zijn voor u. Krachtens de wet mag deze waarborg in geen geval worden gebruikt voor de betaling van de huur tijdens de periode dat u de woning betrekt. In geval van een betaling in schrijven bedraagt de huurwaarborg drie maanden huur.

De registratie

De registratie van het huurcontract is verplicht en gebeurt in twee exemplaren, waarvan één voor de huurder. De Anderlechtse Haard zorgt voor de registratie van het contract. Hierdoor wordt het huurcontract inroepbaar tegenover derden en worden zowel huurder als eigenaar beschermd.
Een exemplaar van het geregistreerde contract wordt via de maatschappelijk assistentes aan de huurder overhandigd tijdens een bezoek aan huis.

Het huishoudelijk reglement (te downloaden)

Het huishoudelijk reglement vormt een bijlage bij het huurcontract. Het is een document dat u ondertekent en dus goedkeurt. Het wordt door de geldende wetgeving verplicht in de sector van de sociale woningen. Dit document omvat de basisregels voor de rechten en plichten van beide partijen.

Het document downloaden : Huishoudelijk reglement

De plaatsbeschrijving bij intrede

De sleutels van uw woning worden overhandigd tijdens de plaatsbeschrijving bij intrede.
Het is uiterst belangrijk dat u daarbij aanwezig bent of vertegenwoordigd wordt door een vastgoedexpert van uw keuze, op uw kosten.
Met deze plaatsbeschrijving kunnen we samen de toestand van uw woning onderzoeken en eventuele defecten of gebreken opsporen. Wanneer u uw woning verlaat, zal de plaatsbeschrijving bij intrede worden vergeleken met de plaatsbeschrijving bij vertrek. Uitgezonderd de normale slijtage, zal schade aan de woning die optrad na uw intrede, aan u gefactureerd worden.

De brand- en waterschadeverzekering

U bent een verplicht een brandverzekeringspolis te onderschrijven die uw inboedel en burenverhaal dekt.
Uw polis “brand” zal een eventuele interventie voor uw inboedel dekken als deze beschadigd wordt door een brand waarvoor u verantwoordelijk bent.
Uw polis “burenverhaal” garandeert uw bescherming in geval van brand of waterschade bij de buren waarvoor u verantwoordelijk bent.

De Anderlechtse Haard heeft een brandverzekering afgesloten die enkel het gebouw dekt. Deze polis voorziet in een afstand van verhaal in uw voordeel voor schade aan het gebouw.

INFO: De verzekering burgerlijke en familiale aansprakelijkheid is niet verplicht maar ten zeerste aangeraden. Ze heeft geen betrekking op uw woning maar kan u dekken in geval van schade aan derden veroorzaakt door uzelf of iemand van uw gezin; ze beschermt ook uw rechten als een derde u schade berokkent.
Wij raden u ook aan een verzekering af te sluiten tegen diefstal en vandalisme, die u recht geeft op een vergoeding voor goederen die worden gestolen of beschadigd door dieven. Ze dekt ook de schade door vandalisme.

De huur en de kosten

Uw huur en kosten worden berekend volgens een gewestelijke regeling die streng wordt nageleefd.

De huur wordt berekend op basis van de basishuur en houdt rekening met:

  • Uw gezinssituatie.
  • Uw financiële situatie.
  • Het type woning dat u betrekt.

De huur kan dus verschillen voor elke huurder. U vindt alle informatie over de berekening van de huurprijzen op de website van de BGHM.