U bent thuis

U bent thuis

De huur

Elk jaar op 1 januari wordt de huur opnieuw aangepast op basis van uw nieuwe gezins- en financiële situatie en op basis van de index berekend aan de hand van de gezondheidsindex van de maand augustus van het voorgaande jaar.

Elk jaar dient u ons uiterlijk op 31 oktober de volgende documenten te bezorgen:
 

 • aanslagbiljet van het voorgaande jaar, attest van werkloosheidsuitkering, van het ziekenfonds, het OCMW of eender welk ander attest in verband met uw inkomsten;
 • een nieuwe gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente, als uw gezinssituatie veranderd is;
 • een attest van de instelling die uw kinderbijslag uitbetaalt voor de maand oktober;
 • een invaliditeitsattest indien nodig.

Als u moeilijkheden hebt om deze documenten te verzamelen, aarzel dan niet om een beroep te doen op onze maatschappelijke werkers.

Als we deze documenten op 31 oktober niet in ons bezit hebben, zal het bedrag van uw huur voor het volgende jaar worden aangepast aan de normale huurwaarde – een bedrag dat veel hoger ligt dan de huur die u momenteel betaalt.

Om deze stappen te vergemakkelijken, organiseren we verschillende administratieve permanenties in de verschillende gebouwen.
De huur kan ook in de loop van het jaar herzien worden:

 • als er wijzigingen zijn in uw gezinssamenstelling;
 • als het inkomen van uw gezin met 20% of meer daalt;
 • als u met pensioen gaat.

 

De kosten

Deze kunnen worden opgesplitst in twee delen:
- De algemene kosten die volledig afhangen van het comfort van de woning die u betrekt. Zijn dus inbegrepen in deze kosten: eventuele kosten voor liften, gebouwafgevaardigden, de verlichting, schoonmaak, huisvuilophaling, het onderhoud van de gemeenschappelijke en groene ruimtes of de individuele verwarmingsinstallaties, enz.

De afrekening voor de algemene kosten dekt de periode van 1 januari tot 31 december. Ze wordt vermeld op de jaarlijkse afrekening van de kosten in juni van het volgende jaar.

- Kosten voor verwarming en water, die worden berekend op basis van uw persoonlijk verbruik aan de hand van de standen van de calorimeters en de watermeters. De update van deze provisies gebeurt tijdens het jaar volgend op de jaarlijkse afrekening van de lasten.

De betaling

Bij de ondertekening van uw huurcontract en op 1 januari van elk jaar, ontvangt u een blad met de gedetailleerde berekening van uw werkelijke huur en de te betalen provisies voor de onkosten.
Dat bedrag dient u voor elke 10de van de maand te storten op de rekening van de Anderlechtse Haard: BE13 0960 1990 6239.
Wij raden u aan om een permanente opdracht in te voeren bij uw bank om betalingsachterstand te vermijden.
! Het bedrag van deze permanente opdracht zal elk jaar worden aangepast bij de herziening van het bedrag van uw werkelijke huur en uw kosten.
Als u betalingsmoeilijkheden hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Financiële Directeur en onze maatschappelijk werkers. Zij zullen u alle nodige tips geven om u te helpen.
Betalingsachterstand kan leiden tot gerechtelijke vervolging en kan er zelfs voor zorgen dat u uit uw woning wordt gezet.

Werkzaamheden en herstellingen

Wanneer er een defect of schade optreedt in uw woning en een herstelling nodig is, komt onze maatschappij tussenbeide voor alle interventies die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen.
Voor de interventies die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, kunt u een beroep doen op de onderneming van uw keuze.

Vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar:

 • De normale slijtage van elke uitrusting of de afwerking van de woning.
 • Vervanging van de verticale en horizontale leidingen.
 • Corrosie van de leidingen.
 • De daken en regenwaterafvoer.

Bij schade aan uw eigen woning kunt u terecht bij uw conciërge en bij schade aan de gemeenschappelijke ruimtes bij uw conciërge. U ontvangt vervolgens per post een ontvangstbevestiging van uw interventieaanvraag.

Uw gebouwafgevaardigde is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.15 en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Uw conciërge is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.15 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.
Buiten deze uren en in hoogdringende gevallen kunt u contact opnemen met het Tele-Secretariaat op het nummer 02/474.35.01. Dringende gevallen zijn bijvoorbeeld de volgende situaties:

 • defecte verwarming of boiler;
 • aanzienlijke schade bij een storm;
 • aanzienlijke waterschade na een onweer, een leidingbreuk;
 • blokkering van een collectieve afvalkoker;
 • brand;
 • defecte liften;

Elke onverantwoorde oproep in niet-dringende gevallen zal worden gefactureerd tegen € 6.
In geval van gevaar voor personen of goederen, bel dan eerst naar de hulpdiensten (zie nuttige nummers aan het einde van dit document).

Valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder:
- In de individuele huizen:

 • Het onderhoud van de tuinen.
 • Het onderhoud van dakgoten en afvoerkolken.
 • Het snoeien van bomen, struiken en hagen.
 • Het onderhoud van de verwarmingstoestellen en/of boilers met voorlegging van een onderhoudsattest afgeleverd door een erkende onderneming.

In elk type woning (appartement of huis):

 • Het onderhoud van de verwarmingstoestellen en/of boilers met voorlegging van een onderhoudsattest afgeleverd door een erkende onderneming.
 • Gloeilampen en/of neonlampen, stopcontacten, zekeringen, schakelaars.
 • Courant onderhoud van kranen (dichtingsringen, mousseurs, spuitkoppen, …).
 • Courant onderhoud van spoelbak, wastafelkettinkjes, afvoersysteem, sifon.
 • Onderhoud van de privéleidingen.
 • Vervanging van soepele buizen voor de aansluiting van keukentoestellen op het gasnet.
 • Schoorsteenvegen en overhandiging van attesten.
 • Sloten van voordeur of binnendeuren.

Ingeval u op onze diensten een beroep doet voor een interventie die onder uw verantwoordelijkheid valt, zal er een factuur worden opgesteld en naar u worden opgestuurd.

 

 

Diensten die de huurders mogen verwachten van de conciërges

Download de lijst hier

De conciërges staan tot uw dienst op de volgende tijdstippen:

 • - Maandag tot donderdag: 08.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

 • - Vrijdag: 08.00 - 13.00 uur


Voor dringende problemen buiten deze uren kunt u terecht bij het telesecretariaat op het nummer 02/474.35.01


Grondels, Albert Isquare, Democratie, Zaadstraat, Weeshuis, Rauter:

Peterbos & Shakespeare

Het Rad, Goede Lucht, Voor, Craps, Ridderspoorlaan, Asterhoek

Opmerkingen

Omkadering

Beschikbaar en bereikbaar zijn op de voorziene momenten als eerste contactpersoon voor het onthaal en de ontwikkeling van de diensten

JA

JA

JA


De vragen van de huurders ontvangen en doorgeven aan de gebouwenafgevaardigde

JA

JA

JA


Meteen alle defecte lampen en zekeringen (laten) vervangen in de gemeenschappelijke ruimtes

JA

JA

JA


Alle aanvragen en reparaties voor de gemeenschappelijke ruimtes grondig verifiëren en zorgvuldig de interventieaanvragen van de huurders opstellen, zonder beloften te maken aangaande maatregelen, interventies of de verantwoordelijkheid van de maatschappij

JA

JA

JA


Het gebouw schoonmaken

NEE

NEE

NEE


Aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving bij intrek of vertrek, op de datum en het tijdstip bepaald door de verhuurdienst en zich ervan vergewissen dat de locatie toegankelijk is bij intrek

JA

JA

JA


Informatie

De kennisgevingen afficheren en inlichtingen verstrekken over deze kennisgevingen wanneer de huurders hierom vragen

JA

JA

JA


De huurder informeren over de aanvraagprocedures en de stappen die moeten worden genomen in het kader van de huur

JA

JA

JA


De maatschappij op de hoogte brengen van alle veranderingen in de samenstelling van de gezinnen: geboortes, overlijdens, samenwoning

NEE

NEE

NEE

De huurder moet de maatschappij op de hoogte brengen

Toezicht

Zich ervan vergewissen dat de toegang tot de gebouwen met badge correct functioneert

JA

JA

NEE


De departementen op de hoogte brengen van inbreuken op het huurreglement door de huurder of van gedrag dat indruist tegen de rust en het vreedzaam genot van het gehuurde goed

JA

JA

JA


Nagaan of de huurders de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden en hen tot de orde roepen als dit niet het geval is

NEE

NEE

JA

(kleine blokken zonder liften)

Instaan voor de continue netheid van de gemeenschappelijke ruimtes en de buitenruimtes van de gebouwen, meer bepaald door het werk van de schoonmaakfirma's en het correcte gebruik van de containers te controleren

JA

JA

GOEDE LUCHT


Het sneeuwvrij maken

JA, behalve
Democratie

JA

JA, behalve de individuele huizen


Buiten de werkuren overdag,


Instaan voor de technische permanentie met het telesecretariaat voor dringende interventies en de nodige noodmaatregelen nemen door zich indien nodig ter plaatse te begeven

JA

JA

JA


Op welke diensten mogen de huurders rekenen, omdat ze voor die diensten betalen, omdat de maatschappij wettelijk verplicht is ze aan te bieden of omdat de maatschappij beslist heeft ze op haar kosten aan te bieden?

 

Tijdens de werkuren overdag,

Toezicht

Toezicht uitoefenen in de binnengedeeltes van de gebouwen en de onmiddellijke buitenomgeving, en bedelaars, venters en wervers de toegang ontzeggen

JA

JA

JA


Toezicht uitoefenen op het onderhoud door de schoonmaakfirma en problemen melden aan de maatschappij

JA

JA

JA


Erop toezien dat de gebouwen, tuinen enz. intact en net blijven, dat er geen opschriften worden aangebracht op de gevels

JA

JA

JA


Erop toezien dat de veiligheidsnormen worden gerespecteerd inzake brandveiligheid en koolstofmonoxide, en hierover regelmatig verslag uitbrengen aan de verantwoordelijke van de site

JA

JA

JA


Alle problemen melden met de verwarming, deze oplossen met de hulp van de onderhouds- en reparatiebedrijven en de maatschappij op de hoogte brengen van elk incident

JA

JA

JA


 

Omkadering

De vuilnisbakken buitenzetten en binnenhalen wanneer de ophaling gebeurt, in overeenstemming met het gemeentelijk politiereglement of de regels van Net Brussel. Toezien op de netheid van het trottoir na de ophaling van het huisvuil door de stadsdiensten

JA

JA

JA


Bij defecten aan de liften de onderhoudsfirma op de hoogte brengen

JA

JA

JA


De sloten van de woningen vervangen na het vertrek van een huurder

JA

JA

JA


De post van de maatschappij bezorgen, door deze in de brievenbus te steken of met ontvangstbewijs af te geven

JA

JA

JA


 

Buiten de werkuren overdag,;

 

Informatie bezorgen aan de sitebeheerder en de directie JA JA JA

JA

JA

JA


Het verplichte onderhoud van uitrustingen

Met het oog op hun goede werking moeten de individuele toestellen een regelmatig onderhoud ondergaan. Dat is in uw eigen belang; een correct onderhouden toestel verbruikt minder energie, heeft een beter rendement en vermijdt veiligheidsrisico’s.

Boiler op gas: elk jaar
Individuele stookketel: elk jaar
Gaskachel: elk jaar
Elk jaar moet u het onderhoudsattest van uw toestellen opsturen.

Een garage huren

De Anderlechtse Haard beschikt ook over parkeerplaatsen voor auto’s/motorfietsen of garages (gesloten boxen) die gehuurd kunnen worden door onze huurders of externe personen in ruil voor de betaling van huur die varieert al naargelang van het gevraagde type garage.
De gehuurde boxen zijn enkel bestemd voor het parkeren van een auto. Ze mogen in geen geval gebruikt worden als opslagplaats voor diverse voorwerpen.
De brandverzekering moet ook de huur van de box dekken.

Gebruik van de badges

Sommige van onze gebouwen werken met een elektronisch toegangssysteem met badges. Onze huurders ontvangen 2 badges wanneer ze hun woning betrekken. Ze kunnen op aanvraag extra badges verkrijgen in ruil voor een waarborg.
De huurder moet onmiddellijk elk(e) verlies of diefstal van een badge melden zodat de Anderlechtse Haard de badge in kwestie van op afstand kan deactiveren. Dat is absoluut noodzakelijk om de veiligheid van de toegang tot de gebouwen te garanderen.