Onze sociale partners

Onze sociale partners

Adviesraad van de Huurders

Sinds 2004 kunnen huurders van Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) afgevaardigden verkiezen die hen vertegenwoordigen bij hun huurbedrijf. Deze afgevaardigden zijn de tussenpersonen tussen de huurders en de OVM voor alle collectieve vragen en bekommernissen.


DE OPDRACHTEN


Advies geven
De Adviesraad heeft als opdracht het behandelen van alle kwesties die een groep of het geheel van alle huurders aangaan. Voor bepaalde zaken (renovatie en inrichting van gebouwen, berekening van huur en kosten, enz.) is de Raad van bestuur van de Anderlechtse Haard verplicht het advies te vragen van de Adviesraad.
De Adviesraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan de RvB over verschillende onderwerpen, voorwerpen en beslissingen.


Deelnemen aan de vergaderingen van de RvB
Twee afgevaardigden nemen deel aan de Raad van bestuur. Deze participatie betreft enkel de punten die geen betrekking hebben op het personeel, de toewijzing van woningen of eender welk ander dossier dat personen betreft.


Animatieactiviteiten organiseren of eraan meewerken
De Adviesraad van de Huurders heeft de mogelijkheid om wijkfeesten, een dag van de buren, … te organiseren of eraan mee te werken.


Minstens één keer per jaar een vergadering organiseren met alle huurders
Minstens eenmaal per jaar organiseert de Adviesraad een algemene vergadering met de bedoeling aan de huurders verslag uit te brengen over hun activiteiten en anderzijds te luisteren naar de collectieve bekommernissen van de huurders.


Kortom, de rol van de Adviesraad van de Huurders bestaat erin:

  • - De huurders te vertegenwoordigen bij de OVM
  • - Te luisteren naar de huurders
  • - Informatie te ontvangen van de OVM
  • - Deel te nemen aan de discussies van de RvB van de OVM
  • - Voorstellen te doen om het leven van de huurders te verbeteren
  • - Advies te geven over de projecten van de OVM

VERKIEZINGEN


De leden van de Adviesraad worden verkozen door de huurders ingeschreven bij de Anderlechtse Haard. De verkiezingen hebben om de drie jaar plaats op de laatste zaterdag van januari. Het aantal leden varieert al naargelang van het aantal woningen beheerd door de maatschappij. Er zijn minimaal vijf en maximaal vijftien leden.
De Adviesraad komt voor de eerste keer samen binnen twee maanden na zijn verkiezing. Tijdens deze vergadering kiezen ze een bureau, bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris en een penningmeester. Ze moeten ook twee vertegenwoordigers kiezen met een raadgevende stem in de Raad van bestuur.


DE LEDEN:


Voorzitter: GERSTEN Dorothée
Ondervoorzitter: RAVEYTS Angèle
Penningmeester: MOTTRY Guy-Pierre
Adjunct-penningmeester: TOMBAL Françis
Secretaris: PEETERS Monique
Adjunct-secretaris: SZEMCZYK Marie-Thérèse

DMBSH

De Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders is een vzw gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een veertigtal maatschappelijk werkers. De voornaamste opdrachten van de vzw zijn de individuele maatschappelijke begeleiding van sociale huurders en schuldbemiddeling.

Net als de meeste OVM’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de Anderlechtse Haard deel aan het partnership voorgesteld door de vzw. Dankzij dit partnership wordt ons team voor “sociale follow-up”, bestaande uit vier maatschappelijk assistentes, versterkt door een maatschappelijk werker die door de vzw in onze maatschappij wordt tewerkgesteld.

Projecten voor Sociale Cohesie (PSC)

De Anderlechtse Haard is partner in drie Projecten voor Sociale Cohesie.

Naast zijn opdracht van openbare verhuurmaatschappij heeft de Anderlechtse Haard ook opdrachten met het oog op de versterking van de sociale cohesie tussen de bewoners. Daarom zetten wij ons als actieve partner in voor het initiatief dat wordt ondersteund en gefinancierd door de Brusselse gewestregering: het Project voor Sociale Cohesie.

Het Project voor Sociale Cohesie vloeit voort uit een vereniging van diverse partners, waaronder de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de vzw met de opdracht om de gemeenschappelijke sociale acties te coördineren, de gemeente Anderlecht en de Anderlechtse Haard. Met het oog op de Projecten voor Sociale Cohesie, werken ook andere partners mee aan dit initiatief.

Bedoeling van de aanpak is het woord te geven aan de inwoners om diverse acties te ontwikkelen die als noodzakelijk worden beschouwd voor de versterking van de sociale cohesie tussen de partners.
In deze optiek werden de volgende activiteiten gecreëerd op initiatief van de bewoners: koffiepauze, huiswerkklasjes, praatgroepen, organisatie van wijkfeesten, burenfeesten, activiteiten voor kinderen, alfabetiseringslessen …

De betrokkenheid van de Anderlechtse Haard vertaalt zich concreet in de volgende drie Projecten voor Sociale Cohesie:
- PSC Grondels gecoördineerd door de ULAC
(huurdersvereniging van Anderlecht in Kuregem)
- PSC Peterbos gecoördineerd door Samenlevingsopbouw Brussel
- PSC Albert I-Square gecoördineerd door de Huurdersbond



PWA

De Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschappen (lokale tewerkstellingskantoren) zijn aanwezig in elke gemeente. Ze trachten enerzijds te voldoen aan de behoeften van de maatschappij die onvoldoende beantwoord worden door de reguliere werkkanalen, en anderzijds willen ze langdurig werklozen, personen met een integratie-uitkering en sommige personen met een sociale uitkering opnieuw in de arbeidsmarkt inschakelen.

Daarom doet de Anderlechtse Haard regelmatig een beroep op het PWA van de gemeente Anderlecht voor de inschakeling van arbeiders of administratieve werkkrachten.

Adres: PWA, Birminghamstraat, 225, 1070 ANDERLECHT
Tel. 02/521.45.53