Inschrijving

Inschrijving

Meervoudige inschrijving

Een kandidaat die zich wil inschrijven kan zich via één enkele procedure (één formulier) inschrijven bij de verschillende openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van zijn keuze onder de 33 maatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij zijn inschrijving bij een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) kan de kandidaat zich tegelijk ook inschrijven bij andere maatschappijen. De openbare vastgoedmaatschappij waar hij zich inschrijft zal zorgen voor zijn inschrijving bij de andere maatschappijen van zijn keuze.
De maatschappij die werd gekozen voor het dossierbeheer wordt de “referentiemaatschappij” genoemd. De andere maatschappij(en) die de kandidaat kiest wordt (worden) de “tweedelijnsmaatschappijen” genoemd.

Hoe inschrijven?

Om zich op geldige wijze in te schrijven moet de kandidaat-huurder een origineel inschrijvingsformulier aanvragen, beschikbaar bij de OVM’s of de BGHM.

De Anderlechtse Haard stelt ook formulieren ter beschikking van de kandidaat-huurders op verschillende locaties zoals het OCMW of andere vzw’s met vestigingen in de gemeente.

Het formulier moet worden ondertekend door de kandidaat-huurder, door de persoon met wie hij gehuwd is of feitelijk samenwoont, en door andere meerderjarige leden van het gezin.

Het formulier moet per aangetekende zending worden opgestuurd naar de openbare vastgoedmaatschappij die werd uitgekozen als referentiemaatschappij. Het formulier kan ook, in ruil voor een ontvangstbewijs, overhandigd worden aan de zetel van deze openbare vastgoedmaatschappij.
Het formulier moet vergezeld zijn van alle gevraagde documenten, zodat de openbare vastgoedmaatschappij de ontvankelijkheid van de kandidaturen kan beoordelen.

De volgende documenten moeten overhandigd worden:

  • een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden die niet als kind ten laste ingeschreven zijn;
  • een attest op naam van de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt voor alle kinderen ten laste die deel uitmaken van het gezin;
  • een document dat aantoont dat op zijn minst een lid van het gezin ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister of een document ter bewijs van een ingediende aanvraag bij de Regularisatiecommissie (wet van 22 december 1999).
  • de gezinssamenstelling of een woonplaatsverklaring afgeleverd door een gemeentelijke administratie of een openbare instelling die deze verklaring bevestigt.

De referentiemaatschappij beschikt over een termijn van 50 dagen om het dossier te controleren en te overhandigen aan de sociale afgevaardigde. Deze termijn kan worden verlengd tot 65 dagen als er bijkomende inlichtingen gevraagd moesten worden. (De termijn wordt verlengd met 15 dagen zodat de kandidaat tijd heeft om de bijkomende informatieaanvraag te beantwoorden.)

Verlenging van de inschrijving

Om de twaalf maanden zal de referentiemaatschappij die het dossier beheert aan de kandidaat-huurder vragen om zijn inschrijving schriftelijk te bevestigen.
In zijn antwoord zal de kandidaat-huurder de referentiemaatschappij op de hoogte moeten brengen van alle eventuele wijzigingen sinds zijn oorspronkelijke inschrijving of de laatste verlenging. Als er wijzigingen zijn, moet de kandidaat-huurder daarvoor ook de nodige bewijsstukken voorleggen aan de referentiemaatschappij.

Als de kandidaat-huurder niet binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag tot bevestiging van de kandidatuur reageert, wordt deze geschrapt. De kandidatuur wordt geschrapt bij alle openbare vastgoedmaatschappijen die de kandidaat-huurder had gekozen.

Bij de verlenging, en enkel dan, heeft de kandidaat-huurder ook de mogelijkheid om het aantal gemeentes en/of maatschappijen die hij oorspronkelijk had uitgekozen uit te breiden.

De beperking van het aantal gemeentes en/of maatschappijen kan op elk moment van het jaar gebeuren. Een beperking is echter niet meer toegestaan wanneer een van de openbare vastgoedmaatschappijen begonnen is met de procedure voor de toekenning van een woning.

Schrapping uit het register

Een aantal situaties leiden tot de schrapping uit het register.

De schrapping zal gebeuren:

  • als de aanvrager zijn inschrijving niet heeft verlengd binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag tot verlenging;
  • als de aanvrager niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet;
  • als de aanvrager een valse verklaring heeft ingediend om te verhullen dat niet voldaan werd aan een van de toelatingsvoorwaarden of om op onrechtmatige wijze voorrang te genieten;

De schrapping kan gebeuren:
als de kandidaat de referentiemaatschappij niet binnen twee maanden op de hoogte brengt van een wijziging in de gezinssamenstelling of een wijziging in verband met zijn woonplaats.
De beslissing om een kandidaat-huurder te schrappen moet gebeuren via een brief aan de kandidaat-huurder en moet correct gemotiveerd en gedateerd worden.

Gevolg van de schrapping

De geschrapte kandidaat kan zich niet meer bij een openbare vastgoedmaatschappij inschrijven binnen een termijn van zes maanden. Dit verbod slaat op de 33 openbare vastgoedmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.