FAQ

FAQ

Hoe kandidaat worden?

U bent uitgenodigd op een van onze wekelijkse informatiesessies, op donderdag om 9.00 uur stipt (de 4de dinsdag van de maand om 17.00 uur stipt).

U moet een kandidatuurdossier invullen, dat u kunt verkrijgen op het kantoor van de maatschappij, of per post na een aanvraag per brief, telefoon of e-mail.
Het dossier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn en de nodige documenten voor de goedkeuring bevatten.
Wanneer u naar het kantoor van de maatschappij komt, kunt u de volgende documenten meebrengen:

 • uw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting;
 • uw gezinssamenstelling;
 • een bewijs van uw huidige belastbare inkomsten;
 • een recto-versokopie van uw identiteitskaart;

En al naargelang van uw situatie:

 • een attest van de ontvangen kinderbijslag;
 • een vonnis over het hoederecht van uw kinderen;
 • de brief met de opzegging van uw huurcontract voor persoonlijke betrekking van uw huidige woning, opgesteld door uw eigenaar, met de wettelijke opzegtermijn;
 • een attest dat verklaart dat uw huidige woning onbewoonbaar is, afgeleverd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsinspectie (GHI);
 • een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Voorzorg;
 • een attest van uw ziekenfonds met het dagelijkse bedrag van uw uitkering en de tenlasteneming van uw invaliditeit, en van de ontvangen bedragen van de afgelopen 6 maanden;
 • een attest van werkzoekende van de ACTIRIS/VDAB als u zonder werk en zonder uitkering bent;
 • het attest van betaling van uw werkloosheidskas als u een werkloosheidsuitkering ontvangt, met het huidige dagelijkse bedrag en de ontvangen bedragen van de afgelopen zes maanden;

Als uw dossier aanvaard werd, ontvangt u binnen een termijn van 50 dagen (te rekenen vanaf de aangetekende verzending of vanaf de datum van het ontvangstbewijs) een bevestigingsbrief met een registratieblad dat de details van uw inschrijving vermeldt. Deze termijn kan met 15 dagen verlengd worden als u een verzoek om bijkomende informatie hebt ontvangen.

Als ik eenmaal ingeschreven ben, moet ik wijzigingen in mijn kandidatuurdossier dan aangeven?

De kandidaat-huurder moet de referentiemaatschappij op de hoogte brengen van alle veranderingen in zijn woonplaats en wijzigingen in zijn gezinssamenstelling, binnen twee maanden na de wijziging of verandering. De niet-naleving van deze procedure kan leiden tot een schrapping uit het register.

De maatschappij moet u immers op elk moment kunnen bereiken met het oog op de toekenning van een woning!

Bovendien kan een verandering in uw gezinssamenstelling belangrijke gevolgen hebben voor het aantal kamers dat u zal worden toegewezen en misschien komt u dan op een andere wachtlijst terecht (bv. van 2 kamers naar 3 kamers). In dat geval kunnen de wachttijden veranderen.

U kunt ook op elk moment uw oorspronkelijke keuze voor bijkomende maatschappijen beperken. U kunt uw keuze echter enkel uitbreiden op het ogenblik van de verlenging van uw kandidatuur.

Zijn er, naast de verplicht aan te geven zaken, nog andere dingen die ik moet doen na mijn inschrijving?

Ja, er is de verlenging van uw kandidatuur. In dat geval ontvangt u van uw referentiemaatschappij een brief met de vraag om eenmaal per jaar uw kandidatuur te bevestigen, vanaf het eerste jaar volgend op uw inschrijving. U moet uw kandidatuur dan schriftelijk bevestigen, aan de hand van het document opgesteld door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, dat u per post zult ontvangen.

In uw antwoord moet u uw maatschappij met de nodige bewijsstukken op de hoogte brengen van alle wijzigingen sinds uw inschrijving of uw laatste verlenging.

Bij deze gelegenheid kunt u uw keuze van gemeenten en/of maatschappijen om een woning te vinden uitbreiden.

Kandidaturen die niet binnen twee maanden na de bevestigingsaanvraag worden bevestigd, worden uit het register geschrapt.

Voorbeelden:

Mijn aanvraag werd aanvaard op 15 februari 2010; mijn referentiemaatschappij stuurt mij rond 15 februari 2011 of in de loop van 2011 een brief met een aanvraag tot verlenging op.

U verhuist op 30 juni 2010. U moet uw referentiemaatschappij uiterlijk op 30 augustus 2010 op de hoogte brengen van uw adreswijziging aan de hand van een nieuwe gezinssamenstelling.

U gezin breidt zich uit met een nieuw kind op 15 september 2010. U moet uw referentiemaatschappij uiterlijk op 15 november 2010 op de hoogte brengen met een nieuwe gezinssamenstelling.

Wat kan ik doen om sneller een woning toegewezen te krijgen?

We kunnen geen termijnen geven voor de toekenning van een sociale woning, aangezien de toewijzingen afhangen van verschillende criteria:


 • Er moet een woning vrijkomen in de gemeente gekozen door de kandidaat.
 • De woning moet aangepast zijn aan het gezin van de kandidaat (aantal kamers).
 • De positie van de kandidaat op de toewijzingslijsten. (Sommige kandidaten krijgen voorrang op basis van punten die de dringendheid van hun situatie aantonen aan de hand van bewijsstukken en de datum van indiening).

Hoeveel punten moet ik hebben om snel een sociale woning te verkrijgen?

De lijsten worden dagelijks bijgewerkt op basis van de nieuwe elementen.

Elke lijst wordt afgedrukt op basis van de woning die vrijkomt zodat enkel de betrokken of vragende kandidaten in aanmerking komen. Er is geen precies aantal punten dat gehaald dient te worden; de toekenning van een woning hangt ook af van het aantal kandidaten voor de woning.

Wanneer een woning vrijkomt, wordt deze toegewezen aan de kandidaat met de hoogste prioriteit op de lijst voor de woning in kwestie.

Hoe worden de sociale woningen toegekend?

De woningen worden tijdens de Raad van bestuur toegewezen door het Toewijzingscomité, en dat volgens de geldende reglementen en wetgeving.

Hoe word ik op de hoogte gebracht wanneer ik een woning toegewezen krijg?

Als u een woning toegewezen krijgt, ontvangt u van de maatschappij een brief.

Deze brief bevat informatie over het adres van de woning en bezoekmogelijkheden.

De kandidaat wordt gevraagd zich binnen 5 dagen te melden, zodat in geval van weigering snel contact kan worden opgenomen met de plaatsvervangende kandidaat.

Er werd mij een woning toegewezen. Wat moet ik nu doen?

U moet naar de vastgelegde afspraak komen en u in ieder geval uiterlijk binnen 8 werkdagen aanmelden. Als u geen gevolg geeft aan dit voorstel of als u de woning weigert, wordt uw kandidatuur uit het register geschrapt.

U moet ook bewijzen dat u nog altijd voldoet aan de voorwaarden om een sociale woning te krijgen.

Wat gebeurt er als ik een toegekende sociale woning weiger?

In geval van weigering wordt uw kandidatuur geschrapt uit het register. Gedurende een periode van zes maanden kunt u zich niet opnieuw inschrijven. De schrapping is effectief voor alle maatschappijen die u had uitgekozen.

Na afloop van deze zes maanden hebt u opnieuw de mogelijkheid om een kandidatuur in te dienen. Uw anciënniteit begint opnieuw van nul.

Hoe verloopt het bezoek aan de sociale woning die mij werd toegewezen?

Bij de Anderlechtse Haard wordt u in de brief over de definitieve toekenning van de woning uitgenodigd om de woning te bezoeken. Als de woning leegstaat, zult u worden uitgenodigd om deze te bezoeken met de conciërge, van wie u het telefoonnummer terugvindt in de brief.

Hoe verloopt de procedure voor de ondertekening van het contract?

U zult eerst worden uitgenodigd voor een eerste afspraak, waar u de gevraagde documenten moet voorleggen om aan te tonen dat u nog altijd in aanmerking komt. Tijdens deze afspraak en op basis van de bijgewerkte documenten die u meebrengt, delen wij u het bedrag van de te betalen huur en de waarborg mee.

Daarna zult u worden opgeroepen om het huurcontract te komen ondertekenen. Tijdens deze tweede afspraak zult u de huurwaarborg moeten betalen alsook de expertisekosten voor de plaatsbeschrijving bij intrede, die in gelijke delen verdeeld worden tussen uzelf en de maatschappij. De datum en het uur van de plaatsbeschrijving zullen u op dat ogenblik worden meegedeeld.

Nadat u het contract ondertekend hebt, zal de Anderlechtse Haard zorgen voor de registratie van het huurcontract bij het Registratiekantoor. Dat is gratis. U ontvangt per aangetekende zending een kopie van uw geregistreerd huurcontract.

Wat is de duur van een huurcontract voor een sociale woning?

Het betreft een contract van bepaalde duur sinds 1 januari 2013. Nieuwe huurders ondertekenen een huurcontract van bepaalde duur voor een termijn van negen jaar, met mogelijkheid tot verlenging per drie jaar. Huurders die voor deze datum een huurcontract hebben ondertekend behouden een contract van onbepaalde duur bij een overstap.

Als u het huurcontract wenst te beëindigen, moet u dat doen per aangetekende brief of tegen overhandiging van een ontvangstbewijs.

De opzegperiode bedraagt drie maanden en vangt aan op de 1ste dag van de maand volgend op de kennisgeving. De postdatum of de datum van het ontvangstbewijs doet dienst als bewijs.

Bijvoorbeeld: u stuurt uw opzegbrief op 25 januari op. De opzegperiode vangt aan op 1 februari en eindigt op 30 april.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?

Het bedrag van de waarborg varieert al naargelang uw werkelijke huur en stemt overeen met 2 of 3 maanden huur, al naargelang u in een of meerdere keren betaalt.

Op 1 januari 2011 mag dit bedrag niet lager zijn dan € 380,48 en niet hoger dan € 1.141,45.

Het bedrag is dus gelijk aan:

Hetzij tweemaal het bedrag van de werkelijke huur wanneer het op initiatief van de verhuurmaatschappij op een individuele rekening wordt geplaatst op naam van de huurder bij BELFIUS BANK; de interesten zijn ten voordele van de huurder. Ingeval de betaling aan de maatschappij in maandelijkse schijven gebeurt, bedraagt de huurwaarborg driemaal de werkelijke maandelijkse huur.

Hetzij driemaal de werkelijke maandelijkse huur, onder de vorm van een bankgarantie die beetje bij beetje wordt terugbetaald. Op het moment van de ondertekening van de overeenkomst met de bank, verbindt de huurder zich ertoe de totale huurwaarborg in maximaal 36 maandelijkse schijven terug te betalen.

Hetzij driemaal de werkelijke maandelijkse huur, onder de vorm van een bankgarantie die voortvloeit uit een typecontract tussen het OCMW en een financiële instelling.

Wanneer moet ik de huurwaarborg storten?

Op zijn minst een derde van de huurwaarborg moet bij de ondertekening van het huurcontract gestort worden. Als u dat bedrag niet kunt betalen, wordt de toekenning van de woning geannuleerd.

Wordt de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening gestort in de privésector?

Zodra de waarborg volledig is betaald, wordt ze door de maatschappij op een individuele rekening op naam van de huurder geplaatst, hetzij bij een publieke kredietinstelling, hetzij bij een bank, hetzij bij een spaarkas.

Zal ik mijn huurwaarborg en mijn interesten terugkrijgen wanneer ik vertrek?

De waarborg wordt in de eerste plaats gebruikt voor de betaling van eventuele invorderingen als gevolg van de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de plichten van de huurder.

Na de plaatsbeschrijving bij vertrek, ontvang ik binnen twee maanden een voorlopige afrekening met daarin een gedetailleerd overzicht van mijn rekening bij de Anderlechtse Haard. De waarborg en interesten worden u dus terugbetaald na aftrek van eventuele bedragen voor huurschade, achterstallige huur, diverse kosten of facturen die niet betaald werden.

Een afrekening van de onkosten voor het laatste bewoningsjaar moet nog worden opgesteld tijdens het eerste semester van het jaar na uw vertrek. Die afrekening wordt u dan opgestuurd.

Welke administratieve stappen moet ik nog ondernemen na de plaatsbeschrijving?

De huurder moet zelf contact opnemen met de betrokken maatschappijen (water, elektriciteit, gas, …) om zijn verhuizing te melden en de meterstanden in zijn nieuwe woning door te geven. 

Hoeveel zal mijn huur bedragen?

We kunnen geen schatting van het bedrag geven, aangezien de huur op basis van verschillende factoren wordt berekend:

 • de algemene inkomsten van het gezin,
 • eventuele verminderingen voor kinderen ten laste of gehandicapte personen,
 • de vastgelegde minimumwaarden in de reglementeringen, enz.
In principe zal de huur echter niet meer dan 1/60ste bedragen van het jaarlijks belastbare inkomen van het gezin.

Bijvoorbeeld, als het algemene belastbare inkomen van het gezin € 24.000 bedraagt voor het beschouwde jaar, zal de huur (exclusief lasten) in principe niet meer dan € 400 bedragen.

Bij de werkelijke huur moeten ook nog provisies voor het verbruik en de gemeenschappelijke kosten worden toegevoegd.

Welke kosten zijn inbegrepen bij de huur?

Naast de werkelijke huur worden er ook nog provisies aangerekend om het individuele verbruik (verwarming/water) en de gemeenschappelijke kosten en toeslagen te dekken.

Deze provisies variëren al naargelang van het comfort en de omvang van de woning.

Aanvankelijk worden er forfaitaire provisies toegevoegd aan de huur. Ze zijn gebaseerd op het gemiddelde verbruik voor het type woning en het gebouw in kwestie.

Het jaar nadat de huurder in het gebouw trekt, wordt een afrekening opgesteld van het verbruik en de kosten.

De aanpassing van de provisies gebeurt in principe echter pas op 1 januari van het jaar volgend op de afrekening. Het is altijd mogelijk het bedrag van de provisies te herzien op basis van gegronde elementen.

Welke kosten zal ik moeten betalen naast mijn huur?

Voor woningen zonder centrale verwarming of met een individuele stookketel, zal ik de leveranciers voor gas en water moeten betalen.

Elektriciteit is ook voor mijn rekening.

Wat zijn de mogelijke kortingen op de huurprijs van een sociale woning?

 • kortingen voor kinderen ten laste, die tot 50% van de basishuur kunnen bedragen;
 • kortingen voor meerderjarige gehandicapte personen, die 20% van de basishuur per persoon bedragen;
 • specifieke sociale kortingen die slechts uitzonderlijk worden toegekend, op voorwaarde dat het Gewest zijn goedkeuring geeft.
Opgelet: het totale bedrag van de kortingen mag niet meer dan de helft van de basishuur bedragen.

Is mijn huur begrensd?

Mijn huur mag niet lager liggen dan de helft van de basishuur of hoger dan de normale huurwaarde, eventueel verhoogd met het bedrag van de solidariteitsbijdrage.

De normale huurwaarde stemt overeen met een percentage van de basishuur en zorgt ervoor dat het huurbedrag vergelijkbaar blijft met de marktprijzen.

Mijn huur zal in principe niet meer bedragen dan 60% van de jaarlijkse inkomsten van uw gezin als mijn woning aangepast is en dit bedrag de referentie-inkomsten niet overschrijdt.

Wordt mijn huur geïndexeerd?

Mijn huur wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd, ongeacht de datum waarop mijn huurcontract van kracht werd. De indexering wordt berekend op basis van de gezondheidsindex van de maand augustus voorafgaand aan het jaar waarin de nieuwe huur van kracht wordt.

Zal mijn huur rekening houden met veranderingen in mijn gezinssamenstelling of mijn gewijzigde inkomsten in de loop van het jaar?

In principe wordt de huur berekend tot 31 december van het jaar. In de volgende gevallen kan ik echter een vermindering van mijn huur verkrijgen in de loop van het kalenderjaar:

 • het belastbare inkomen van mijn gezin is met minstens 20% gedaald in vergelijking met het inkomen dat in aanmerking werd genomen voor de berekening op 1 januari; de aanpassing zal echter pas gebeuren op de 1ste dag van de 2de maand volgend op de indiening van de aanvraag;
 • als ik met pensioen ga en ik geen bijverdienste heb, ook als het inkomen van mijn gezin niet met 20% gedaald is; de nieuwe huur wordt van kracht tijdens de maand volgend op de indiening van de aanvraag;
 • als mijn gezinssamenstelling gewijzigd wordt, bijvoorbeeld door het vertrek van een persoon. De aanpassing zal echter pas gebeuren op de 1ste dag van de 2de maand volgend op de indiening van de aanvraag.

Welke diensten mogen de huurders verwachten van de conciërges?

Download de lijst hier

De conciërges staan tot uw dienst op de volgende tijdstippen:

 • - Maandag tot donderdag: 08.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

 • - Vrijdag: 08.00 - 13.00 uur


Voor dringende problemen buiten deze uren kunt u terecht bij het telesecretariaat op het nummer 02/474.35.01


Grondels, Albert Isquare, Democratie, Zaadstraat, Weeshuis, Rauter:

Peterbos & Shakespeare

Het Rad, Goede Lucht, Voor, Craps, Ridderspoorlaan, Asterhoek

Opmerkingen

Omkadering

Beschikbaar en bereikbaar zijn op de voorziene momenten als eerste contactpersoon voor het onthaal en de ontwikkeling van de diensten

JA

JA

JA


De vragen van de huurders ontvangen en doorgeven aan de gebouwenafgevaardigde

JA

JA

JA


Meteen alle defecte lampen en zekeringen (laten) vervangen in de gemeenschappelijke ruimtes

JA

JA

JA


Alle aanvragen en reparaties voor de gemeenschappelijke ruimtes grondig verifiëren en zorgvuldig de interventieaanvragen van de huurders opstellen, zonder beloften te maken aangaande maatregelen, interventies of de verantwoordelijkheid van de maatschappij

JA

JA

JA


Het gebouw schoonmaken

NEE

NEE

NEE


Aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving bij intrek of vertrek, op de datum en het tijdstip bepaald door de verhuurdienst en zich ervan vergewissen dat de locatie toegankelijk is bij intrek

JA

JA

JA


Informatie

De kennisgevingen afficheren en inlichtingen verstrekken over deze kennisgevingen wanneer de huurders hierom vragen

JA

JA

JA


De huurder informeren over de aanvraagprocedures en de stappen die moeten worden genomen in het kader van de huur

JA

JA

JA


De maatschappij op de hoogte brengen van alle veranderingen in de samenstelling van de gezinnen: geboortes, overlijdens, samenwoning

NEE

NEE

NEE

De huurder moet de maatschappij op de hoogte brengen

Toezicht

Zich ervan vergewissen dat de toegang tot de gebouwen met badge correct functioneert

JA

JA

NEE


De departementen op de hoogte brengen van inbreuken op het huurreglement door de huurder of van gedrag dat indruist tegen de rust en het vreedzaam genot van het gehuurde goed

JA

JA

JA


Nagaan of de huurders de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden en hen tot de orde roepen als dit niet het geval is

NEE

NEE

JA

(kleine blokken zonder liften)

Instaan voor de continue netheid van de gemeenschappelijke ruimtes en de buitenruimtes van de gebouwen, meer bepaald door het werk van de schoonmaakfirma's en het correcte gebruik van de containers te controleren

JA

JA

GOEDE LUCHT


Het sneeuwvrij maken

JA, behalve
Democratie

JA

JA, behalve de individuele huizen


Buiten de werkuren overdag,


Instaan voor de technische permanentie met het telesecretariaat voor dringende interventies en de nodige noodmaatregelen nemen door zich indien nodig ter plaatse te begeven

JA

JA

JA


Op welke diensten mogen de huurders rekenen, omdat ze voor die diensten betalen, omdat de maatschappij wettelijk verplicht is ze aan te bieden of omdat de maatschappij beslist heeft ze op haar kosten aan te bieden?

 

Tijdens de werkuren overdag,

Toezicht

Toezicht uitoefenen in de binnengedeeltes van de gebouwen en de onmiddellijke buitenomgeving, en bedelaars, venters en wervers de toegang ontzeggen

JA

JA

JA


Toezicht uitoefenen op het onderhoud door de schoonmaakfirma en problemen melden aan de maatschappij

JA

JA

JA


Erop toezien dat de gebouwen, tuinen enz. intact en net blijven, dat er geen opschriften worden aangebracht op de gevels

JA

JA

JA


Erop toezien dat de veiligheidsnormen worden gerespecteerd inzake brandveiligheid en koolstofmonoxide, en hierover regelmatig verslag uitbrengen aan de verantwoordelijke van de site

JA

JA

JA


Alle problemen melden met de verwarming, deze oplossen met de hulp van de onderhouds- en reparatiebedrijven en de maatschappij op de hoogte brengen van elk incident

JA

JA

JA


 

Omkadering

De vuilnisbakken buitenzetten en binnenhalen wanneer de ophaling gebeurt, in overeenstemming met het gemeentelijk politiereglement of de regels van Net Brussel. Toezien op de netheid van het trottoir na de ophaling van het huisvuil door de stadsdiensten

JA

JA

JA


Bij defecten aan de liften de onderhoudsfirma op de hoogte brengen

JA

JA

JA


De sloten van de woningen vervangen na het vertrek van een huurder

JA

JA

JA


De post van de maatschappij bezorgen, door deze in de brievenbus te steken of met ontvangstbewijs af te geven

JA

JA

JA


 

Buiten de werkuren overdag,;

 

Informatie bezorgen aan de sitebeheerder en de directie JA JA JA

JA

JA

JAAarzel niet om contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie.